โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ศก.1 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ