โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ศก.1 จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนักเรียนมีความรู้ ให้รู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป