ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม