เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหนองทุ่ม ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านหนองหว้า ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านดงบัง ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านหนองทุ่มน้อย ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ